BUDŻET

FINANSE - PODSTAWOWE PARAMETRY

Wydatki ogółem na mieszkańca:

8 074,29 zł

Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację zadań.

Dochody majątkowe na mieszkańca:

276,35 zł

Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.

Wynik budżetu bieżącego:

35 550 727,99 zł

Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

Zadłużenie w stosunku do dochodów:

2,37%

Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

Wydatki majątkowe na mieszkańca:

1 703,15 zł

Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

Wartość otrzymanych dotacji:

5 477 085,87 zł

Określa nominalną wartość pozyskanych funduszy zewnętrznych.

Środki własne na inwestycje:

32 181 572,15 zł

Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

Koszt obsługi
długu:

42 820,64 zł

Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

DOCHODY

Dochody ogółem na mieszkańca w 2019 r.

7 914 zł
+10,13%
do roku 2018

Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Michałowice w 2019 roku były wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), stanowiące ponad 41% wszystkich dochodów Gminy. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu Gminy składa się łącznie na 82,75% wszystkich wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów podatkowych Gminy Michałowice w 2019 r. były wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w wysokości blisko 65 mln zł. Drugie co do wielkości, były wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, które wyniosły 19,1 mln zł. Wartość pozostałych dochodów podatkowych przekroczyła 6,3 mln zł.

10 głównych źródeł dochodów Gminy w 2019 r.

Dochody Gminy Michałowice w 2019 r.

Istotne znaczenie w strukturze dochodów budżetowych Gminy Michałowice odgrywały uzyskane w 2020 r. dotacje inwestycyjne. W 2019 r. skuteczność pracowników Urzędu Gminy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych była bardzo wysoka. Łączna wartość dotacji pozyskanych w 2019 r. wyniosła ponad 5,4 mln zł co stanowiło 80% wartości realizowanych zadań. Dofinansowanie dotyczyło zadań realizowanych w następujących obszarach:

1. ochrona środowiska i powietrza - faktyczne dofinansowanie wynikające z umów wyniosło 2.287.234,50 zł (94% wartości projektu);

2. drogi - faktyczne dofinansowanie wynikające z umów wyniosło 1.371.443,00 zł (70% wartości projektu);

3. informatyzacja - faktyczne dofinansowanie wynikające z umów wyniosło 48.500,00 zł (49% wartości projektu);

4. zieleń - faktyczne dofinansowanie wynikające z umów wyniosło 69.200,00 zł (27% wartości projektu);

5. pomoc społeczna - faktyczne dofinansowanie wynikające z umów wyniosło 1.602.408,37 zł (92% wartości projektu);

6. bezpieczeństwo - faktyczne dofinansowanie wynikające z umów wyniosło 98.300 zł (56% wartości projektu).

Pozyskane dotacje i środki zewnętrzne w 2019 r.

Dotacje ze środków unijnych na mieszkańca

93,94 zł

+15,15%
do roku 2018

WYDATKI

Wydatki ogółem na mieszkańca w 2019 r.

8 074 zł

+11,48%
do roku 2018

W ramach budżetu bieżącego, w 2019 r. Gmina Michałowice najwięcej środków wydatkowała na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Wydatki te wyniosły łącznie 41,8 mln zł, co stanowiło ponad 35% wydatków bieżących Gminy w 2019 r. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wydatków Gminy wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu w większości gmin w Polsce. Wydatki z obszaru pomocy społecznej i wsparcia rodziny wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2019 r. wyniosło ponad 10 mln zł, co stanowiło 8,5% wydatków bieżących Gminy.

Główne kierunki wydatków bieżących Gminy

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2020 r. najwięcej środków budżetowych przeznaczono na budowę i modernizację dróg gminnych (16,2 mln zł). Stanowiły one ponad 52% wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2019 r. Uwzględniając dotację przekazaną na budowę publicznych dróg powiatowych, ogół wydatków drogowych stanowił 55% budżetu inwestycyjnego. Wysokie nakłady poniesiono również na budowę i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (4,5 mln zł) oraz na budowę i przebudowę odwodnienia na terenie Gminy (3,98 mln zł). Trzy ww. pozycje stanowiły blisko 83% budżetu inwestycyjnego Gminy Michałowice w 2020 r.

Główne kierunki wydatków majątkowych Gminy

Wydatki majątkowe na mieszkańca w 2019 r.

1 703 zł

+10,62%
do roku 2018

Biorąc pod uwagę strukturę wydatków pod względem dysponentów środków budżetowych, w 2020 r., największym budżetem dysponował Referat Gospodarki Komunalnej (43,5 mln zł), co wiązało się przede wszystkim z realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie publicznych dróg gminnych, sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz odwodnienia. Drugim w kolejności dysponentem środków budżetowych było Centrum Usług Wspólnych, prowadzące wspólną obsługę jednostek oświatowych Gminy Michałowice (41,8 mln zł).


Uwzględniając wydatki inwestycyjne w zakresie w zakresie budowy i modernizacji budynków szkół i przedszkoli, realizowane przez Referat Inwestycji i Remontów (w 2019 r. wyniosły one 1,4 mln zł), budżet oświatowy Gminy Michałowice w 2019 r. wyniósł 43,2 mln zł. W dalszej kolejności najwięcej środków wydatkował GOPS oraz Referat Organizacyjny, co ma ścisły związek z kierunkami wydatków bieżących Gminy w 2019 r. Wykres prezentuje sumę wydatków bieżących i majątkowych poniesionych przez poszczególne referaty i jednostki organizacyjne Gminy.

Dysponenci środków budżetowych w 2019 r.

ZADŁUŻENIE