SYSTEM OŚWIATOWY GMINY

W 2019 roku zaszły zmiany w sieci szkół gminnych. Z mocy przepisów prawa, 31 sierpnia zakończyły działalność gimnazja w Komorowie i w Nowej Wsi. Od 1 września 2019 r. w Gminie Michałowice funkcjonują szkoły:


  • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące,

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach,

  • Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi w skład którego wchodzi Przedszkole i Szkoła Podstawowa.

System oświatowy Gminy Michałowice w 2019 r.

W 2019 roku w szkołach i przedszkolach było zatrudnionych 301 nauczycieli i 120 osób na stanowiskach administracji i obsługi. W 2019 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach. Dotychczasowego Dyrektora, Pana Andrzeja Olęckiego, zastąpiła Pani Małgorzata Widera.


Rok 2019 był trudnym rokiem dla oświaty – także oświaty w Gminie Michałowice. Od 8 kwietnia we wszystkich naszych placówkach oświatowych rozpoczął się strajk nauczycieli. Przez cały miesiąc szkoły i przedszkola nie pracowały, a nauczyciele żądali ogólnopolskich podwyżek płac. Ich żądania nie zostały spełnione a zaproponowane przez rząd podwyżki nie spełniły oczekiwań.

W maju 2019, na wniosek Wójt Gminy uchwałą Rady Gminy Michałowice zostały podniesione dodatki do wynagrodzeń naszych nauczycieli. Wprowadzono 400 zł dodatku za wychowawstwo, 150 zł dodatku za opiekę nad stażystą i nauczycielem kontraktowym w trakcie awansu zawodowego, znacznie podniesiono dodatki funkcyjne kierowników i dyrektorów.


Trzeba nadmienić, że przepisy oświatowe wprowadziły podwyżkę wychowawstwa dopiero we wrześniu i w niższej wysokości niż Rada Gminy Michałowice. Podwyżki otrzymali również pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni w szkołach i przedszkolach. Podwyżka ta nastąpiła od maja 2019 r. i wyniosła aż 20% czyli średnio ok. 520 zł. W 2019 roku podwyżki otrzymali wszyscy nauczyciele dwukrotnie: w kwietniu z wyrównaniem od stycznia i we wrześniu.


Wynagrodzenia na wynagrodzenia w oświacie w 2019 r.

W 2019 r także znacząco zostały zwiększone środki na nagrody dla nauczycieli oraz zasady ich przyznawania. Wcześniej na nagrody przeznaczano 1,2% środków na wynagrodzenia, po zmianie środki wzrosły do 2,4%. Nauczyciele od 2019 r mogą otrzymać nagrodę Wójt Gminy Michałowice kilkakrotnie w ciągu roku szkolnego, za szczególne zaangażowanie, innowacyjność i ciekawe inicjatywy na rzecz uczniów.


Na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie, w roku 2018/2019 wydatkowana została kwota 134.485,39 zł, w tym: opłaty za dokształcanie wyniosły 13.661,70 zł a szkolenia nauczycieli 12.823,69 zł.


Szkoła Podstawowa w Michałowicach:

1. Pierwsza pomoc.

2. Nauczyciel inicjatorem nowoczesnego procesu dydaktyczno-wychowawczego.

3. Plan nadzoru pedagogicznego oraz organizacja roku szkolnego.


Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie:

1. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w świetle zmienianych przepisów.

2. Kompetencje kluczowe.

3. Realizacja innowacji i eksperymentów, programów własnych oraz projektów edukacyjnych jako integralny element działania szkoły.


Zespół Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi:

1. Prawo oświatowe dla nauczycieli w kontekście reformy.

2. Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów?

3. Innowacje pedagogiczne, eksperymenty i projekty edukacyjne jako nowatorskie rozwiązania w pracy”.


Gminne Przedszkole w Michałowicach:

1. Metody pracy z tekstem literackim.

2. System "Edukacja przez ruch".

3. Zabawy z rekwizytem dla babci i dziadka.

CZYTAJ DALEJ...