GOSPODARKA

LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą:

2 846

Liczba wniosków o wpis do rejestru REGON:

202

Liczba wniosków o wypis z rejestru REGON:

134

Wpływy z PIT i CIT na mieszkańca w 2019 r.:

3 657,47 zł

+7,02%
do roku 2018

Stosowanie niższych niż maksymalne stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, na terenie Gminy Michałowice stanowi wyraz dążenia władz do zwiększania potencjału gospodarczego Gminy. Potwierdzają to chociażby dane o liczbie podmiotów wpisanych w 2019 r. do rejestru REGON. Wysokość obowiązujących stawek zapewnia stabilność finansową Gminy, a przy tym gwarantuje możliwość dalszego rozwoju.

Pochodną zwiększającej się bazy przedsiębiorców na terenie Michałowic są również uzyskiwane wpływy z podatku PIT i CIT. W 2019 r. wysokość wpływów z tych podatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 3.657,47 zł, podczas gdy w 2018 r. było to 3.417,43 zł.

ZARZĄDZANIE PRZESTRZENIĄ

Odpowiednie zarządzanie przestrzenią w Gminie ma bardzo duże znaczenie dla utrzymania porządku przestrzennego, a uchwalanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ma korzystne długotrwałe efekty. Zmniejsza się liczba wydawanych decyzji o warunkach zabudowy przez co procesy inwestycyjne są sprawniejsze. Nowe plany miejscowe wpływają korzystnie na zagospodarowanie niezabudowanych jeszcze terenów. W Gminie Michałowice większa część powierzchni objęta jest MPZP, co roku jednak podejmowane są nowe uchwały w sprawie objęcia kolejnych terenów miejscowymi planami oraz uchwały mające na celu dokonanie zmian w obowiązujących planach. Taki stan wpływa pozytywnie na wizerunek Gminy oraz zadowolenie mieszkańców.

W 2019 roku miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęte zostały tereny przy ul. Dworcowej w Michałowicach oraz trzy działki w obrębie geodezyjnym Komorów-Wieś. W obu przypadkach obszary objęte planami zostały przeznaczone pod zabudowę usługową, przy czym przy ul. Dworcowej przewidziano również powierzchnię pod drogi publiczne dojazdowe oraz możliwość wybudowania parkingu ogólnodostępnego. Rada Gminy Michałowice uchwaliła również uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek w obrębie miejscowości Reguły. Ponadto nowym planem miejscowym zostały objęte tereny cmentarza parafialnego w obrębie geodezyjnym Granica w celu powiększenia istniejącego już tam obszaru grzebalnego.

Liczba MPZP obowiązujących:

37

Liczba planów uchwalonych:

3

Powierzchnia objęta MPZP (ha):

2 411

Powierzchnia Gminy objęta MPZP:

69,42%

W 2019 wykonano szereg ważnych prac koncepcyjnych, dokumentacji projektowych, będących zaczątkiem nowych obiektów, które powstaną w naszej gminie. Pod koniec września 2019 r. rozstrzygnęliśmy konkurs na koncepcję urbanistyczną i przedszkole w Regułach.

Spośród aż 37 zgłoszonych do konkursu prac wybraliśmy zwycięzcę - firmę M.O.C. Architekci, która zaproponowała modułowy budynek przedszkola z wewnętrznym patio, mającym stanowić serce obiektu. W budynku przedszkola znajdzie się m.in. siedem sal dydaktycznych, sale rekreacyjne, zaprojektowano również zielone dachy oraz naturalny zbiornik retencyjny. Budowę planujemy zacząć jesienią 2020 r. Dążymy do szybkiej realizacji, aby gotowy obiekt mógł przyjąć dzieci jeszcze w 2021 roku.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

W 2019 r. został ogłoszony konkurs na koncepcję Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie, które ma powstać na terenie placu Markowiczów. Jego rozstrzygnięcie nastąpiło 18 marca br. W konkursie złożono 52 prace. Pierwszą nagrodę zdobył zespół autorski: Joanna Gajda, Casper Dam, Patrycja Kinga Wójcik. Autorzy zaproponowali atrakcyjną, spójną wizję obiektu wpisującego się w kontekst Miasta Ogrodu Komorowa i tej lokalizacji. Centrum Inicjatyw Kulturalnych, zgodnie z wizją projektantów, ma się mieścić w zespole pawilonów, które stanowić będą „stelaż” dla wprowadzenia zieleni na elewacje i dach budynku. W ramach konkursu architekci oprócz samej konstrukcji budynku mieli za zadanie przygotować wizję zagospodarowania terenu wokół budynku oraz stworzyć schematyczną koncepcję zieleni, komunikacji i układu parkowania przy ul. Kolejowej.


Więcej informacji nt. konkursu można znaleźć pod linkiem: LINK

Koszt projektowania na rynku waha się w przedziale od 3% do 8% kosztu budowy projektowanego obiektu, w zależności od miejsca, stopnia skomplikowania instalacji i innych specyficznych wymagań. Założenia dla ww. konkursów są takie, że koszt projektowania nie powinien przekroczyć 5% kosztu budowy projektowanego obiektu. Zatem nawet po dodaniu kosztów konkursu, w tym nagród, trafiamy w przedział kosztowy dla ZWYKŁEGO obiektu w ZWYKŁYCH okolicznościach.


Dzięki zastosowaniu konkursu zyskujemy bardzo wiele. Po pierwsze mamy do wyboru wiele rozwiązań wariantowych i starających się, jak najlepiej, wielu zdolnych projektantów. Dodatkowo zyskujemy pełną dokumentację projektowo-kosztorysową, a nie sam projekt. Projekty w konkursie odpowiadają najnowszym rozwiązaniom światowym, bowiem biorą w nim udział projektanci z Europy jak i świata. Reasumując: wychodzimy z wyraźnym zyskiem!

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

TERENY ZIELONE

Największymi walorami przyrodniczymi Gminy są m.in.: rzeka Utrata, Raszynka i Zimna Woda, park w Regułach, tereny leśne mieszczące się w Komorowie, Granicy i Suchym Lesie, a także zabytkowe aleje lip w Komorowie. Gmina Michałowice to Gmina zielona. Władzę Gminy chcą, aby taka pozostała, dlatego w 2019 roku przeprowadzono wiele działań. Posadzono ponad 300 drzew i 4.400 krzewów. Imponującym nasadzeniem jest aleja 170 lip w Regułach, zrealizowana we współpracy z firmą Vileda, która obchodziła w ten sposób swoje 170-te urodziny. Drzewa te utworzą aleje spacerową będąca częścią planowanych terenów rekreacyjnych.

Przeprowadzony został I etap rewitalizacji parku w Regułach. W ramach prac wygnano palisadę wokół stawu. Posadzono 386 krzewów, blisko 1.800 bylin, ponad 4.405 cebul oraz 31 drzew. Jesienią odbyło się pierwsze gminne sadzenie krokusów. Łącznie posadzą 50 tys. cebulek, a efekty były widoczne już wiosną 2020 roku. Powstały nowe skwery z miejscem do odpoczynku w Komorowie, przy ul. Turystycznej, w Pęcicach Małych przy Brzozowej, Michałowicach-Wsi przy ul. Błękitnej oraz w Pęcicach przy ul. Konwaliowej.

Powierzchnia terenów zieleni (ha):

14

Powierzchnia
lasów (ha):

270

Drzewa posadzone
w 2019 r.:

309

Powierzchnia terenów chronionych (ha):

1 854

Powierzchnia parków (ha):

5

Krzewy posadzone
w 2019 r.:

4 437