INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

WODA I ŚCIEKI

588 tys.
m3 sprzedanej wody pitnej dla mieszkańców


1,87 km
nowej sieci wodociągowej

154 szt. nowych przyłączy wodociągowych

94,2% budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej

671 tys.
m3 odebranych ścieków od mieszkańców


1,14 km
nowej sieci kanalizacyjnej

154 szt. nowych przyłączy kanalizacyjnych

86,9% budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnej

ODPADY KOMUNALNE

Odebrane odpady
komunalne (w tonach):

7 514,20

Odebrane odpady
segregowane (w tonach):

4 168,56

Odebrane odpady nie-
segregowane (w tonach):

3 345,64

Struktura zebranych odpadów w 2019 r.

Odpady odebrane z nie-
ruchomości (w tonach):

7 149,76

Odpady dostarczone do
PSZOK (w tonach):

364,44

Odpady odebrane na
mieszkańca (w tonach):

410,14

Bilansowanie systemu w 2019 r.W 2019 r. system gospodarki odpadami nie uległ zbilansowaniu. Różnica między wydatkami a dochodami opiewała na wartość 2.252,947,28 zł. W ramach znacznej rozbieżności dnia 3 grudnia 2019 r. została podjęta uchwała zmieniająca stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują wyższe stawki, tj. 33,00 zł (+22,00 zł) za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny od osoby zamieszkującej na nieruchomości, zaś 66,00 zł (+44,00 zł) za odpady komunalne, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

TRANSPORT PUBLICZNY

Liczba linii
autobusowych:

7

Liczba nowych publicznych miejsc parkingowych:

114

Długość linii
autobusowych (w km):

25

Struktura wydatków na transport i łączność w 2019 r.

Długość nowo wybudowanych dróg gminnych (w km):

5,28

Długość
zmodernizowanych ścieżek rowerowych (w km):

1,56

Długość
wyremontowanych
dróg gminnych (w km):

4,06

Przebudowa wraz z rozbudową drogi ul. ks. J. Popiełuszki w Michałowicach Osiedle i Opacz Małej

Liczba nowych lamp
ulicznych:

260

Liczba zmodernizowanych lamp ulicznych:

217

Długość wybudowanych chodników (w km):

1,56

Wykonanie oświetlenia ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Powstańców Warszawy na odcinku od ul. Granicznej w Regułach do ul. Ireny w Komorowie