MIESZKAŃCY

Liczba mieszkańców na koniec 2019 roku

18 321
+1,46%
do roku 2018

Zameldowania na pobyt stały:

751

Wymeldowania pobytu stałego:

526

Liczba urodzeń:

144

Liczba zgonów:

151

Liczba ludności Gminy Michałowice rośnie systematycznie od kilku lat. Przeciętna roczna stopa wzrostu liczby mieszkańców w latach 2014-2019 kształtowała się na poziomie 1,15%, co stanowi jeden z lepszych wyników w Polsce, gdzie od kilku lat odnotowuje się spadek liczby ludności połączony z silnymi procesami suburbanizacyjnymi.


Jedną z głównych przyczyn wzrostu liczby mieszkańców w Michałowicach była przewaga zameldowań na pobyt stały nad wymeldowaniami, co stanowi dowód na atrakcyjność Gminy wśród osób poszukujących nowego miejsca do zamieszkania. Systematyczny wzrost zameldowań może przyczynić się do rozwoju Gminy.

Struktura demograficzna i zmiany ostatnich lat