REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE

Niniejsza część przedstawia podsumowanie najważniejszych zadań wykonywanych w 2019 roku przez Gminę Michałowice w związku z realizacją lokalnych polityk, programów i strategii.


Spośród wielu uchwał Rady Gminy stanowiących o kierunkach realizacji lokalnych polityk, programów i strategii, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na Strategię Zrównoważonego Rozwoju Gminy Michałowice do 2023 roku, która jest dokumentem o charakterze strategicznym, wyznaczającym główne kierunki rozwoju Gminy.


Istotna część zadań Wójta w 2019 roku związana była z realizacją i wdrożeniem działań zaplanowanych w licznych dokumentach o charakterze programowym i strategicznym, w tym programom dedykowanym konkretnym zadaniom własnym.

Infografika

22

dokumenty i programy

strategiczne Gminy były realizowane w 2019 roku, w tym...

8 z obszaru pomocy społecznej

4 z obszaru ochrony środowiska

3 z obszaru ładu przestrzennego

2 z obszaru ochrony zdrowia


1 z obszaru gospodarki komunalnej

2 z obszaru gosp. mieszkaniowej

2 o charakterze ogólnym

Krótki opis realizacji

Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Michałowice na lata 2014-2020

W 2019 r., w ramach gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych zrealizowano następujące zadania i projekty: wydano 206 ogólnopolskich kart seniora, przystąpiono do opracowania Gminnego Programu Polityki Senioralnej, przeprowadzono warsztaty dla seniorów ("Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się", "Przewietrz Apteczkę"), przeprowadzono badania cukrzycowe, przeprowadzono akcje "Podziel się z sąsiadem", prowadzono "Bank rzeczy potrzebnych", kontynuowano projekt "Klub Młodych Mam", prowadzono poradnictwo zawodowe oraz prace społecznie użyteczne, wolontariat oraz spotkania grupy wsparcia dla poszukujących pracy.


Gminny program wspierania rodziny na lata 2017-2019

Rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze w 2019 roku zapewniono: wsparcie asystenta rodziny. W 2019 roku opieką asystenta objęto 11 rodzin wychowujących, łącznie 20 dzieci, opiekę w formie prowadzonej Placówki. Wsparcie Dzienne prowadzono w 2 lokalizacjach 5 dni w tygodniu, w godzinach popołudniowych, średnio 4 godziny dziennie. Prowadzono grupę samopomocowa w formie Klubu Mam, spotkania realizowane były raz w tygodniu. W spotkaniu brały udział młode mamy wraz ze swymi niemowlętami. Organizowano szereg spotkań, warsztatów, wydarzeń o charakterze integracyjnym w placówkach oświatowych, placówkach kultury oraz w ramach funduszy sołeckich. Zapewniono dostęp do specjalistycznego poradnictwa w ramach prowadzonego Punktu Poradnictwa Specjalistycznego, członkowie rodzin mogli korzystać ze wsparcia psychologa, specjalisty ds. uzależnień, specjalisty ds. przemocy, prawnika, jak również doradcy zawodowego.


Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017 – 2020

W roku 2019 wpłynęło 7 „Niebieskich Kart”, 3 Karty zostały założone przez GOPS, 2 Karty przez Policję, 1 przez oświatę i 1 przez ochronę zdrowia. Odbyło się 5 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego. Zostało powołanych 11 grup roboczych, w wyniku pracy których m.in. sporządzono 1 Niebieską Kartę „A” która została założona w toku trwania tej samej procedury, 12 Niebieskich Kart „C” oraz 8 Niebieskich Kart „D”. Odbyło się 67 spotkań grup roboczych, Zespół Interdyscyplinarny oraz grupy robocze pracowały z 24 rodzinami, pomoc uzyskało 71 osób. W roku 2019 r. nie odnotowano przypadku odebrania dziecka z rodziny na podstawie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie. Zakończono 9 procedur Niebieskiej Karty z tytułu braku zasadności podejmowanych działań.


Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Michałowice na rok 2019

W ramach realizacji programu w 2019 roku zrealizowano następujące działania: dodatkowe zajęcia terapeutyczne w wymiarze 114 godzin spotkań grupy wsparcia dla osób współuzależnionych oraz 72 godziny treningu asertywnych zachowań abstynenckich; 96 godzin zajęć terapeutycznych dla grupy osób współuzależnionych w formie terapii grupowej; sfinansowano wyjazd na kolonie letnie dla grupy 25 dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholizmu w środowisku domowym; zostały pokryte koszty organizacji 10 dniowych półkolonii „Wehikuł czasu – wędrówki do przeszłości i przyszłości” dla dzieci z rodzin wymagających działań profilaktycznych; przeprowadzono warsztaty i programy profilaktyczne (np. "Odczuwaj, Ufaj, Mów", "Twoje dziecko on-line. Charakterystyka najnowszych zagrożeń dzieci i młodzieży w Internecie"). Łączny koszt realizacji programu w 2019 roku wyniósł 350.361,75 zł


Gminny program przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Michałowice na rok 2019

W ramach programu podjęto następujące działania: zrealizowano usługę szkoleniową dla rodziców i wychowawców oraz nauczycieli i specjalistów pt. "Umiejętności wychowawcze" oraz sfinansowano zakup materiałów edukacyjnych z zakresu szkolenia (liczba uczestników 20 osób). Zrealizowano przedsięwzięcie o nazwie: „Namiot profilaktyczny. Jak nie wpaść w sieć uzależnień". Profilaktyka działań ryzykownych przez zabawę i edukację. Z warsztatów profilaktycznych w formie namiotu edukacyjno-profilaktycznego. W zajęciach wzięło udział 260 uczniów.


Wieloletni program „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023

Z pomocy w formie posiłku skorzystało łącznie 75 osób (w tym 57 dzieci) w 48 rodzinach, sfinansowano 11.537 posiłków na łączna kwotę 100.920 zł, z tego w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” skorzystało 52 osoby z 34 rodzin, udzielono 6.843 posiłki na łączną kwotę 67.628 zł, z czego z dotacji 40.577 zł. Dla 14 osób dorosłych świadczono usługę wraz z dowozem posiłku do miejsca zamieszkania.


Gminny program dla rodzin wielodzietnych Rodzina 3+ na lata 2019-2022

W ramach realizacji Uchwały nr XXX/265/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu osłonowego dla rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice „Rodzina3+” wydano 22 rodzinom Samorządowe Karty Dużej Rodziny, 14 rodzin skorzystało z dopłat do imiennego biletu długookresowego w ramach Karty Dużej Rodziny w formie 35 świadczeń w łącznej wysokości 2.131,81 zł. W dniu 24 października 2019 roku Uchwała utraciła moc. Uchwałą numer X/131/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjęcia programu osłonowego dla rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice „Rodzina3+” w 2019 r. wprowadzono w życie dwa nowe świadczenia, tj. świadczenie na dojazdy dla dziecka uczącego się w szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej w systemie dziennym oraz jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia trzeciego i kolejnego dziecka. W 2019 roku nie odnotowano wpływu wniosków w sprawie przyznania „gminnego becikowego”, natomiast ze świadczenia na dojazdy skorzystało 20 rodzin, w sumie wypłacono 82 świadczenia na kwotę 3.350,00 zł.


Gminny program osłonowy w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnością w dostępie do edukacji poprzez zapewnienie usług transportowych na lata 2016-2020

W 2019 roku rozpoczęto realizację zadania wynikającego z Uchwały Nr XVII/197/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnością w dostępie do edukacji poprzez zapewnienie usług transportowych na lata 2016-2020. Program był realizowany od stycznia do grudnia z pominięciem miesięcy wakacyjnych. Z programu skorzystała 1 osoba. Koszt dowozu do placówki wyniósł 14.772,24 zł.


Program Gmina Przyjazna Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora - edycja Gminy Michałowice

W 2019r. Gmina Michałowice wydała 206 ogólnopolskich kart seniora, kontynuując rozpoczętą w 2018 roku współpracę w ramach Programu Ogólnopolska Karta Seniora Gminy Przyjaznej Seniorom. Została wydana lokalna edycja Ogólnopolskiej Karty Seniora z herbem Gminy Michałowice. Dzięki temu nasi seniorzy mogą wyrobić Kartę na miejscu.


Program współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi

Zgodnie z Programem udzielono 64 dotacji dla NGO (w tym 53 z konkursów i 11 tzw. małych grantów). Wysokość dotacji przekazanych dla organizacji pozarządowych w 2019 r. wyniosła 948.895 zł.


Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice

Dokument wskazuje uzasadnienie realizacji projektów Gminy ubiegających się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. W ramach prowadzonej polityki ograniczania niskiej emisji i ochrony powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne) udzielono 56 dotacji na łączną wartość 350.053,98 zł.


Program ochrony środowiska dla Gminy Michałowice na lata 2017-2022

Nasadzenia drzew i krzewów, kontrole palenisk domowych, czujniki jakości powietrza, budowa kanalizacji i wodociągów, segregacja odpadów, montaż energooszczędnych lamp ulicznych.Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice

Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 r. na terenie Gminy Michałowice objęła: współfinansowanie i sterylizację psów i kotów (36 zwierzaków) - wydatek 5.562 zł; kastrację/sterylizację kotów wolnożyjących (119 zwierzaków) – wydatek 10.260 zł; znakowanie psów i kotów (86 zwierzaków) - wydatek 2.786,40 zł; leczenie kotów wolnożyjących (190 różnego rodzaju zabiegów + 31 eutanazji) – wydatek 20.034,60 zł; dokarmianie – wydatek 29.995,43 zł.


Gminny program osłonowy umożliwiający przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Przyjęto jeden wniosek w 2019 roku.


Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Michałowice

W ramach programu Gmina udzieliła dotacji do zdjęcia i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Udzielono pomocy finansowej dla 18 właścicieli nieruchomości. Wydatki na ten cel wyniosły 91.803,50 zł. Dzięki tym działaniom usuniętych zostało 4,161 m kw. eternitu.


Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

Budowa budynku socjalnego przy ul. Sieradzkiej, budowa przyłącza gazu do budynku przy ul. Mazurskiej.


Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023

Program rewitalizacji to program odnowy, mający na celu prowadzenie różnorodnych przedsięwzięć, które spowodują ożywienie tych części gminy, w których dzisiaj skupiają się niekorzystne zjawiska społeczne, gospodarcze, przestrzenne. Program koncentruje się na dwóch zasadniczych elementach: pierwszy dotyczy opracowania diagnozy sytuacji w gminie, wskazania obszarów kryzysowych, które są zdegradowane i które mają największe potrzeby odnowy w aspektach społecznych i gospodarczych. Drugi element to określenie zakresu realizacji programu, który zawierać będzie projekty działań i inwestycji planowanych do realizacji przez różne podmioty i instytucje (urząd gminy, organizacje pozarządowe, sektor prywatny). W ramach Programu Rewitalizacji do mieszkańców obszarów kierowane są działania społeczne, które będą pomocne dla osób wymagających wsparcia, a jednocześnie wzmocnią aktywność społeczności lokalnej. Poza wyżej wymienionymi działaniami równocześnie są prowadzone projekty infrastrukturalne i gospodarcze, które wspierać będą lokalną przedsiębiorczość oraz projekty porządkujące przestrzeń wspólną w zakresie odnowy budynków, tworzenia skwerów, obszarów rekreacji. Działania te stanowić będą kwintesencję Programu Rewitalizacji.