ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA I WSPARCIE DLA RODZIN

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Wysokość zrealizowanych wydatków w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny:

23 840 270 zł

Zadania realizowane przez GOPS z zakresu pomocy rodzinie

 • Uruchomienie placówki wsparcia dziennego Dzienny Dom Senior+ dla 30 seniorów.

 • Rozwój usług opiekuńczych i wsparcie dla osób zależnych i ich opiekunów – realizacja programów „Opieka 75+”,oraz uruchomienie 2 nowych programów „usługi opiekuńcze dla Niepełnosprawnych” i „Opieka wytchnienia” .Koszt programów wyniósł 33.274 zł, a usługami objęto 10 mieszkańców.

 • Przygotowanie programów osłonowych:

 • 1) programu osłonowego umożliwiającego przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na lata 2019- 2022;

 • 2) programu wsparcia mieszkańców w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku

 • Przygotowanie GOPS do realizacji projektu „deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych” współfinansowanego ze środków EFS - zaplanowanie do realizacji usługi m. in. teleopieka i wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

 • Poradnictwo zawodowe i grupa wsparcia dla poszukujących pracy.

 • Prace społecznie użyteczne – 1.421 godzin pracy przepracowanych przez 6 osób bezrobotnych.

 • Wolontariat w GOPS - 4 stałych wolontariuszy i 90 akcyjnych.

 • Realizacja świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

Zadania realizowane przez GOPS z zakresu wspierania rodziny

 • Zapewnienie wsparcia rodzinom w formie asystenta rodziny.

 • Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego Świetliki - realizacja projektu Klub Świetliki współfinansowanego ze środków EFS.

 • Prowadzenie grupy samopomocowo-edukacyjnej dla mam – Klub mam – 28 spotkań 29 uczestniczek.

 • Warsztaty dla seniorów i spotkania z zakresu profilaktyki zdrowia - 3 spotkania.

 • Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego i edukacja rodziców - (wsparcie w ramach Akademii Dobrego Rodzica oraz projekt – warsztaty, spotkania, wyjazdy rodzinne, poradnictwo psychologiczne), skorzystało 56 rodziców.

Zadania realizowane przez GOPS z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 • Szkolenie dla zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciw-działania przemocy w rodzinie.

 • Prowadzenie poradnictwa psychologicznego w szczególności dla dzieci i młodzieży doświadczającej lub będącej świadkiem przemocy w rodzinie 49 godzin 24 osoby.

 • Przeprowadzenie badania dot. diagnozy zjawiska przemocy na terenie Gminy Michałowice.

Wydatki na bieżące utrzymanie GOPS
w 2019 r.
:

1 226 232 zł

Wydatki na
wynagrodzenia pracowników
GOPS w 2019 r.
:

1 088 529 zł

Wysokość pozyskanego dofinansowania
w 2019 r.
:

1 602 408 zł

DZIENNY DOM SENIOR+

Dzienny Dom Senior+ w Komorowie funkcjonuje od dnia 14 lutego 2019 roku jako ośrodek wsparcia dla osób starszych i działa w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.


Został utworzony przy współfinansowaniu ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego ,,SENIOR+" na lata 2015-2020. Oferta Domu skierowana jest do osób powyżej 60 roku życia, zamieszkałych w Gminie Michałowice, nieaktywnych zawodowo, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Osoby oczekujące wsparcia składają wymagane dokumenty do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice i w drodze decyzji administracyjnej zostaje im przyznane miejsce w Domu.


Dzienny Dom Senior+ dysponuje 30 miejscami. Funkcjonuje przez 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku.

Uczestnikom zapewnia wsparcie wykwalifikowanego personelu, usługi socjalne, opiekuńcze, edukacyjne, konsultacje specjali-styczne, poradnictwo, warsztaty i pogadanki, usługi kulturalno-oświatowe, usługi aktywności ruchowej i kinezyterapii, usługi rekreacyjno-turystyczne, terapię zajęciową, usługi aktywizujące społecznie. Seniorzy uczestnicy mają możliwość korzystania z dowozu z miejsca zamieszkania do siedziby DDS+.

Dom dysponuje: salą rehabilitacyjną wyposażoną w sprzęt do gimnastyki i kinezyterapii indywidualnej, biblioteką, salą klubową i ogólną, pokojem ciszy, gabinetem do konsultacji specjalistycznych, kuchnią, pełnym węzłem sanitarnym, szatnią, przestronnym holem i korytarzem. Korzystanie z usług Dziennego Domu Senior+ jest nieodpłatne dla osób, których dochód jest niższy od 350% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej i wynosi 2.453,50 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących i 1.848,00 zł w przypadku osób w rodzinie.

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO ŚWIETLIKI

Placówka Wsparcia Dziennego „Świetliki” w 2019 r. była prowadzona w formie opiekuńczo – wychowawczej w trzech lokalizacjach – Granicy, Opaczy – Kolonii, Michałowicach oraz w formie podwórkowej w oparciu o przestrzeń i lokalne zasoby Gminy Michałowice. Funkcjonowanie placówki odbywało się 5 dni w tygodniu, w godzinach popołudniowych, średnio 4 godziny dziennie. Na rzecz placówki do sierpnia 2019 r. pracowało 3 wychowawców, we wrześniu 2019 r. został zatrudniony czwarty wychowawca. Placówka zapewniała uczestnikom opiekę i wychowanie, posiłek, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego.


Z oferty wsparcia placówki w formie opiekuńczej skorzystało 49 dzieci. Z oferty skierowanej do rodziców skorzystało 13 rodziców.

Zadania placówki w 2019 r. realizowano w ramach projektu „Klub Świetliki” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. W projekcie realizowano:

 • pomoc w pracach domowych,

 • korepetycje,

 • zajęcia wspomagające naukę,

 • zajęcia informatyczne,

 • konwersacje z języka angielskiego,

 • spotkania z matematyką, fizyka i chemią,

 • spotkania i warsztaty tematyczne (rękodzieło, turniej gier planszowych),

 • metodę pomocy psychoedukacyjnej „Grajki – Pomagajki”,

 • poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne,

 • warsztaty w ramach Akademii Dobrego Rodzica,

 • wycieczki rodzinne,

 • kolonie letnie.

Przez cały rok organizowano spotkania z okazji uroczystości i Świąt, a także szkolenia, warsztaty i liczne wycieczki, np.:


1. „Tydzień z Internetem” – test edukacyjnej wersji gry w ramach współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach projektu „Link do przyszłości”,

2. „Eco Room” – warsztat przeprowadzony przez wolontariuszy

z liceum im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie, mający na celu

przybliżenie zasad ochrony środowiska,

3. Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, w którym wzięli udział uczestnicy zajęć w placówce,

4. „Moje miejsce na Ziemi – czas na historię” – spotkanie, podczas którego uczestnicy mogli poznać historię swoich miejscowości (Granica/Nowa Wieś).

ŚWIADCZENIA WSPARCIA MATERIALNEGO W LICZBACH

Wysokość wypłaconych świadczeń społecznych:

20 568 662 zł

Wysokość zrealizowanych zadań zleconych:

4 196 258 zł

Wysokość zrealizowanych zadań własnych:

19 971 125 zł

Świadczenia wsparcia materialnego w 2019 r.


W 2019 r. ze środków rządowego programu "Rodzina 500+" skorzystało 4103 dzieci.


Na wskazany cel wydatkowano 16.961.142,35 zł.


Z kolei świadczenie "Dobry Start 300+" objęło 2745 dzieci.


Całkowita kwota świadczenia wyniosła 822.900,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH

Najczęściej występującym powodem korzystania z pomocy społecznej w Gminie Michałowice w 2019 r. były długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo i niepełnosprawność. Należy przy tym zaznaczyć, że rodzina może korzystać z pomocy z powodu różnych przesłanek jednocześnie (ta sama rodzina może być ujęta w tabeli w pozycjach ubóstwo, bezrobocie i długotrwała lub ciężka choroba). Aby uzyskać pomoc ze strony GOPS rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc musi spełnić co najmniej dwie przesłanki tj. po pierwsze dochód osoby lub rodziny nie może przekroczyć kryterium ustawowego, po drugie musi wystąpić co najmniej jedna przesłanka, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. W 2019 r. najczęściej z usług ośrodka korzystały osoby długotrwale chore i z niepełnosprawnością.


Pomocą społeczną w 2019 r. objęto 308 rodzin tj. 525 osób w rodzinie. Świadczeniami pieniężnymi objęto 168 rodzin a niepieniężnymi 70 rodzin. Pracę socjalną świadczono wobec 174 rodzin.

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej w 2019 r.