FUNDUSZ SOŁECKI I OSIEDLOWY

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego i osiedlowego w 2019 r.:

651 107 zł

+12,86%
do roku 2018

WYDATKI SOŁECTW W 2019 R.

REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO I OSIEDLOWEGO

Sołectwo Pęcice Małe

W sołectwie Pęcice Małe przy wydatkowaniu środków z funduszu sołeckiego duży nacisk położono na realizację zadań dla dzieci i młodzieży organizując imprezy z okazji dnia dziecka, teatrzyki oraz warsztaty świąteczne, co stanowiło około 31% całości wykonania budżetu. Pozostałe środki wykorzystano na zajęcia sportowo – ruchowe dla seniorów oraz osób w średnim wieku, jak również spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa.

Sołectwo Nowa Wieś

W sołectwie Nowa Wieś nacisk położono również na zajęcia ruchowe i sportowe, które w całym budżecie funduszu sołeckiego wyniosły około 30% wydatków. Pozostałe środki w dużej części zostały przeznaczone na wydarzenia kulturalne związane z organizacją przedstawień teatralnych, tworzeniem kroniki zdjęć stanowiących pamiątkę dla mieszkańców oraz koncertów okolicznościowych, patriotycznych, które integrowały lokalną społeczność.

Sołectwo Sokołów

W Sokołowie lokalna społeczność jak co roku postanowiła zorganizować imprezy integrujące i wspierające budowanie więzi lokalnych, tj. spotkania świąteczne oraz organizacja Dnia Pieczonego Ziemniaka – lokalnej uroczystości. Na ten cel wydatkowano około 84% całego budżetu. Należy tu zaznaczyć, że sołectwo to jest stosunkowo małym obszarem, a zamieszkującym go ludziom zależy na wspólnym spędzaniu czasu, integracji i pogłębianiu więzi społecznych.

Sołectwo Opacz-Kolonia

W sołectwie Opacz-Kolonia duża część budżetu sołeckiego została przeznaczona na imprezy plenerowe związane z pożegnaniem lata oraz teatrzyki i koncerty. Środki przeznaczone na ten cel stanowiły 36% całego otrzymanego budżetu. Pozostałe środki przeznaczono na prowadzenie warsztatów kreatywnych oraz zajęcia sportowe.

Osiedle Granica

Osiedle Granica fundusz osiedlowy w dużej mierze przeznaczyło na wydatki związane z organizacją zajęć ruchowych i sportowych dla mieszkańców osiedla, w tym m.in. zumba, joga, pilates, nauka tańca oraz zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży. Wydatki na ten cel stanowiły około 54% całego budżetu osiedlowego. Pozostałe środki przeznaczono na organizację zajęć plastycznych i pobudzających kreatywność uczestników, polegających na rozwijaniu zdolności artystycznych i manualnych oraz organizację koncertów patriotycznych

i przedstawień teatralnych.

Osiedle Komorów

Osiedle Komorów środki z funduszu osiedlowego w znacznej części przeznaczyło na organizację zabaw i atrakcji z okazji Dnia Dziecka oraz zajęć aktywizujących młodzież. Środki wydatkowane na ten cel to ok 17 % całego budżetu osiedlowego. Dodatkowo zorganizowane zostały zajęcia ruchowe i sportowe dla mieszkańców osiedla (zumba, taniec, joga, zabawy plenerowe dla dzieci), warsztaty plastyczne rozwijające zainteresowania artystyczne uczestników, warsztatów fotograficznych, animacji teatralne i filmowe, przedstawienia teatralne oraz rodzinne rozgrywki planszowe.

Sołectwo Pęcice

Sołectwo Pęcice część otrzymanego budżetu sołeckiego przeznaczyło na realizację zadań kreatywnych, rozwijających zdolności manualne oraz artystyczne jak również integrujące lokalną społeczność. Wydatki na ten cel w stosunku do całego budżetu wyniosły około 53%. Pozostałe środki przeznaczono na zajęcia sportowo-ruchowe oraz warsztaty fotograficzne i spotkania okolicznościowe.

Sołectwo Suchy Las

W sołectwie Suchy Las również większość środków przeznaczono na cele związane z organizacją Dnia Dziecka oraz okolicznościowych imprez integrujących lokalną społeczność – Andrzejki i spotkania świąteczne. Wydatki te stanowiły 64% wszystkich środków budżetowych. Pozostałą część przeznaczono na zajęcia sportowe, jak również na zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa.


Sołectwo Opacz Mała

W Opaczy Małej duża część imprez i warsztatów organizowana była wspólnie z mieszkańcami sołectwa i osiedla Michałowice. Dzięki temu proces poznawczy i integrujący jeszcze w większym

stopniu rozwijał się wśród mieszkańców. Głównym założeniem była realizacja warsztatów i zajęć rozwijających zdolności manualne, poszerzające kreatywność jak również zdolności artystyczne

i kulinarne. Na tego typu zajęcia i warsztaty wydatkowano około 33% środków. Kolejną pozycją, o której warto wspomnieć to okolicznościowa świąteczna impreza dla dzieci – Andrzejki, na którą wydatkowano 32% budżetu.

Sołectwo Komorów

Sołectwo Komorów w dużej mierze otrzymany budżet w ramach funduszu sołeckiego wykorzystało na organizację warsztatów kulinarnych i zajęć kreatywnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, wykorzystując na ten cel 23% budżetu. Nie zapomniano również o wydarzeniach kulturalnych, polegających głównie na organizacji spektakli i koncertów, co stanowiło 15% budżetu. Oczywiście tak jak w pozostałych sołectwach i osiedlach nie zapomniano

o zajęciach ruchowych, sportowych i nauce tańca.


Sołectwo Reguły

Sołectwo Reguły największy nacisk postawiło na rozwój ruchowy mieszkańców i poprawę kondycji fizycznej wydatkując na ten cel 33% otrzymanego budżetu. Nie zapomniano również o dzieciach i młodzieży, zapewniając im warsztaty kreatywne, naukowe oraz ogólnorozwojowe – 23%.

Sołectwo Michałowice

W Sołectwie Michałowice zorganizowano kilka rodzajów warsztatów kulinarnych i rozwojowych zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dla dorosłych. Koszt tych zajęć pochłonął około 32% całego budżetu. Drugą co do wielkości wydatkowanych kwot była ta związana z zajęciami sportowymi typu joga, zumba i zajęcia fitness. Na ten cel wydano 24% budżetu. Pozostałe środki wydatkowane były na organizację imprez integracyjnych i okolicznościowych.

Osiedle Michałowice

Osiedle Michałowice zaproponowało mieszkańcom szeroką ofertę zajęć

i warsztatów manualnych i rozwojowych oraz kreatywnych. Wydatki na tego rodzaju przedsięwzięcia wyniosły 32% całego budżetu. Drugim przedsięwzięciem pod kątem wielkości wydatków była organizacja zajęć sportowych i ruchowych – 20%.CZYTAJ DALEJ...