KARTA MIESZKAŃCA GMINY MICHAŁOWICE

Program jest elementem realizowanej przez Gminę polityki społecznej, mającej na celu poprawę warunków życia mieszkańców, budowanie szerokiej oferty zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej, w tym możliwości spędzania wolnego czasu dla mieszkańców, dostępności do form działalności i wydarzeń kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych.

Do otrzymania Karty Mieszkańca uprawniony jest każdy mieszkaniec Gminy Michałowice, który:


rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, a także wskazuje w zeznaniu podatkowym, że jego miejscem zamieszkania jest Gmina Michałowice, bez względu na to, czy osiąga dochód


albo


rozlicza podatek rolny z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego i zadeklarował w zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego rolników jako miejsce zamieszkania Gminę Michałowice, bez względu na to, czy osiąga dochód


albo


korzysta ze świadczeń na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej


oraz


dzieci osób, o których mowa w pkt. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu, wspólnie z nimi zamieszkujące, do ukończenia 18 roku życia, a powyżej 18 roku życia pod warunkiem pozostawania uczniem lub studentem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia.

Liczba wydanych kart
w 2019 r.:

1 240

Liczba wydanych kart
ogółem:

1 970

Liczba nowych partnerów programu:

5

KORZYŚCI Z POSIADANIA KARTY MIESZKAŃCA

Dopłaty na dojazdy dla dziecka uczącego się w szkole ponadpodstawowej lub w szkole wyższej w systemie dziennym oraz posiadającego Kartę Dużej Rodziny - wysokość świadczenia jest kwotowa i zależy od miesięcznej wysokości kosztów zakupu biletów długookresowych. Przykładowo przy bilecie do 75 zł, wysokość dopłaty wyniesie 30 zł, przy bilecie powyżej 150 zł - 70 zł.

Dopłaty do opłat za pobyt dziecka w żłobku niepublicznym - rodzice za pobyt dziecka w niepublicznym żłobku wnoszą opłatę w wysokości 500 zł miesięcznie; pozostały koszt ponosi Gmina, dofinansowując bezpośrednio wybrane placówki.

Zniżki i dopłaty dla mieszkańców za odpady segregowane

Stawki za odbiór odpadów wynoszą:

0 zł (zwolnienie 100%) - dla osób, których dochód nie przekracza 701 zł (dla osób samotnych) lub 528 zł (w rodzinie),

16,50 zł (zwolnienie 50%) - dla osób posiadających ważną KDR,

11,55 zł (dopłata 65%) - dla dzieci ze wszelką niepełnosprawnością oraz osób dorosłych całkowicie niezdolnych do pracy z powodu niepełnosprawności,

16,50 zł (dopłata 50%) - dla osób, których dochód ustalony zgodnie z ustawą o pomocy społecznej na osobę samotnie gospodarującą lub

na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 1.402 zł na osobę samotnie gospodarującą i 1.056 zł na osobę w rodzinie,

19,80 zł (stosujemy dopłatę 40%) - dla osób, które ukończyły 65 rok życia, a dochód ustalony zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie nie przekracza 300% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 2.103 zł na osobę samotnie gospodarującą i 1.584 zł na osobę w rodzinie.

Pierwszeństwo w rezerwowaniu/odbiorze wejściówek na wydarzenia organizowane przez Gminę w sali multimedialnej Urzędu Gminy.

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie prowadzone w okresie jesiennym - objęte są osoby z grup podwyższonego ryzyka zachorowań na grypę: seniorzy 65+, osoby objęte opieką GOPS Michałowice, renciści, rolnicy pobierający emerytury rolnicze oraz dzieci w wieku 4-5 lat.

Bezpłatne znakowanie psów i kotów. Dopłaty w wysokości 50% do sterylizacji i kastracji psów i kotów.

Partnerzy Programu - SPRAWDŹ!

WRÓĆ DO...