OCENA OGÓLNA

KRÓTKA OCENA GMINY

Przedstawiony Raport o stanie Gminy Michałowice za rok 2019 pozwala stwierdzić, że był to kolejny rok zrównoważonego rozwoju Gminy ukierunkowanego przede wszystkim na podniesienie standardu życia mieszkańców. Dobra polityka finansowa pozwoliła osiągnąć zakładane cele, przy jednoczesnym zrównoważeniu dochodów i wydatków oraz, co należy podkreślić, niewielkim zadłużeniu na koniec 2019 roku.


Również ocena stanu Gminy Michałowice na tle jednostek o podobnej charakterystyce, pozwala pozytywnie prognozować rozwój Gminy w latach następnych. Ocena ta została dokonana w sześciu obszarach: demografia, finanse, infrastruktura, pomoc społeczna, oświata, gospodarka. Warte wyróżnienia są zatem 3 obszary stanowiące filary działalności Gminy w 2019 roku.


Po pierwsze: utrzymanie stabilności finansowej, co pozwala ze spokojem spoglądać w przyszłość.


Po drugie: działalność inwestycyjna realizowana w różnych obszarach działalności Gminy, zapewniająca warunki zrównoważonego rozwoju.


Po trzecie: edukacja na wszystkich szczeblach działalności samorządu gminnego, tj. przedszkola, szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe. Spoglądając chociażby na poziom zrealizowanych inwestycji oświatowych zauważyć można, że pomimo wysokiego poziomu niedoinwestowania oświaty, Gmina zrealizowała planowane działania w tym obszarze na wysokim poziomie.

CZYTAJ DALEJ...