BUDŻET

KRÓTKA OCENA GMINY

Obecną sytuację finansową Gminy należy ocenić jako stabilną i korzystną. Gmina charakteryzuje się wysoką zdolnością kredytową, wyrażoną jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi w stosunku do dochodów ogółem. Z analizy wynika, że średnia wysokość nadwyżki operacyjnej, kalkulowana w oparciu o wykonanie budżetów z 3 poprzednich lat, wynosi ponad 25%. Przyjmuje się, że jednostka o stabilnej i bezpiecznej sytuacji finansowej powinna generować nadwyżkę operacyjną na poziomie 5-8% dochodów. Stąd należy uznać, że Gminę Michałowice charakteryzuje wysoki poziom bezpieczeństwa finansowego.


Potwierdzeniem tego faktu jest również różnica pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej i faktycznej obsługi zadłużenia, która wyznaczona na podstawie średniej z 3 poprzednich lat, daje wartość ponad 29 punktów procentowych. Tak wysokie bezpieczeństwo w zakresie spełnienia ustawowej relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych nie jest częstym zjawiskiem. Na tle gmin w grupie porównawczej, obecna sytuacja finansowa Gminy określona została jako „korzystna”.


Wskaźniki w obszarze BUDŻET

CZYTAJ DALEJ...