EDUKACJA

KRÓTKA OCENA GMINY

Z roku na rok wydatki Gminy na edukację wzrastały. W Gminie Michałowice dotyczyły one m.in. utrzymania publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dotacji dla przedszkoli niepublicznych, utrzymania szkół podstawowych, gimnazjów (do 31 sierpnia 2019 r.) oraz liceów. W 2019 r. wydatki te wyniosły ponad 43 mln zł. Sukcesywnie wzrastała również uzyskiwana na ten cel subwencja oświatowa, jednakże jej poziom był niewystarczający na zbilansowanie ponoszonych w tym obszarze wydatków, co wiązało się z koniecznością zaangażowania środków własnych Gminy.


Wskazać jednak należy, że realizacja ww. wydatków przekłada się na wysoki poziom edukacji w Gminie. Świadczy o tym m.in. współczynnik skolaryzacji dla szkół podstawowych i współczynnik skolaryzacji przedszkolnej, których wartość dla 2019 r. przyjmuje wartości powyżej 100%.


Pomimo, że subwencja oświatowa w 2019 roku wystarczyła jedynie na pokrycie 53% wydatków bieżących w oświacie, to poza wydatkami o charakterze bieżącym, udało się przeprowadzić szereg inwestycji związanych m.in. z modernizacją pomieszczeń i sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Michałowicach, ZSO w Komorowie i ZSP w Nowej Wsi.


Wskaźniki w obszarze EDUKACJA

CZYTAJ DALEJ...