INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

KRÓTKA OCENA GMINY

W zakresie infrastrukturalnym Gmina Michałowice stawia m.in. na realizację zadań z udziałem zewnętrznego dofinansowania. Jak wskazano w części czwartej Raportu o stanie Gminy, w 2019 r. pracownicy Urzędu Gminy Michałowice, z dużą skutecznością, pozyskiwali bezzwrotne dofinansowanie zewnętrzne na realizację zadań infrastrukturalnych. Znajduje to potwierdzenie w wartościach prezentowanych wskaźników. Otóż wartość pozyskanych dotacji na drogi publiczne w przeliczeniu na mieszkańca dla 2019 r. (wyznaczona jako średnia z 3 poprzednich lat) wyniosła 114,35 zł podczas gdy wartość tego wskaźnika dla 2018 r. wyniosła 91,35 zł. Już i tak wysoka wartość dotacji pozyskanych w poprzednich latach, wzrosła w 2019 r. Ma to przełożenie również na wysokość realizowanych wydatków inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej (wydatki wzrosły z 824,24 zł na mieszkańca do 961,59 zł na mieszkańca).


Wartym podkreślenia są również podejmowane działania proekologiczne.


Gmina w 2019 realizowała 4 strategie z zakresu ochrony środowiska, mających na celu przede wszystkim ochronę powietrza oraz wspieranie gospodarki niskoemisyjnej. Duży nacisk położono na monitorowanie i ochronę środowiska poprzez badanie jakości powietrza, dofinansowywanie wymiany pieców i pokryć dachowych wykonanych z azbestu, kontrolę zagospodarowywania odpadów komunalnych i płynnych. Duży nacisk poło-żono na edukację proekologiczną kierowaną do wszystkich grup społecznych.


W obszarze infrastrukturalnym problemem jest brak rentowności systemu gospodarowania odpadami (opłaty pobierane od mieszkańców są niewystarczające na pokrycie kosztów systemu). Wychodząc naprzeciw, uchwałą nr XIV/181/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r., Rada Gminy Michałowice ustaliła nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które obowiązują od stycznia 2020 r. Ma to na celu zmniejszenie niedoboru środków w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wskaźniki w obszarze INFRASTRUKTURA

CZYTAJ DALEJ...