ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY - OBSZARYW 2019 roku Wójt Gminy Michałowice wydała w sumie 304 zarządzenia. Zdecydowana większość zarządzeń podjętych przez Wójta dotyczyła zamówień publicznych. Na ich mocy przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i powołania Komisji Przetargowej. Drugim z najczęściej poruszanych obszarów przez Wójta były finanse Gminy. Dotyczyły one przede wszystkim dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz zmian w planie finansowym Urzędu Gminy. Wiele zarządzeń dotyczyło również organizacji Gminy i Urzędu. Na ich mocy wprowadzono zmiany w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gmin, czy zwoływano zebrania wiejskie. Znacząca część zarządzeń dotyczyła także oświaty, odnosząc się do awansu zawodowego nauczycieli, czy stypendiów dla uczniów.

WYKAZ ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY

CZYTAJ DALEJ...